Práva dotknutých osôb

PRÁVA JEDNOTLIVCA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) poskytuje jednotlivcom v súvislosti s ich osobnými údajmi široký rad práv („práva jednotlivca“). Jednotlivci preto môžu podať žiadosť o kontrolu, úpravu, odstránenie, opravu osobných údajov alebo vzniesť námietku voči ich spracovávaniu.
Účelom tohto dokumentu je: (1) vysvetliť, čo sú tieto práva jednotlivca; a (2) objasniť, ako postupovať v prípade žiadosti od jednotlivca a uplatniť tieto práva jednotlivca („žiadosť“) v súlade s GDPR alebo inými uplatniteľnými zákonmi. Schéma úkonov v prílohe k tomuto dokumentu predstavuje, ako je možné v prípade žiadostí postupovať.

1. PRÁVA JEDNOTLIVCA

Práva jednotlivca na základe GDPR:
 1. Právo na prístup
  LG Reality, s.r.o., IČO: 52 377 237, so sídlom Drieňová 25, 821 03 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka: 137083/B ako aj naše dcérske spoločnosti – LG Reality 1, s.r.o. a LG Reality 2, s.r.o. („LG“ alebo aj „prevádzková spoločnosť“) majú na základe špecifickej žiadosti od jednotlivca tieto povinnosti:
  - potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby;
  - vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov; a
  - poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.


 2. Právo na vymazanie (tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na zabudnutie“) a opravu
  Jednotlivci môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby). Jednotlivec môže tiež od LG vyžadovať, aby jeho osobné údaje opravilo alebo upravilo, ak sú nepresné alebo neúplné.

  Ak LG zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom, ako je poskytovateľ mzdových služieb), musí ju upozorniť na vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.


 3. Právo na obmedzenie
  Jednotlivci môžu tiež LG požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov). Keď je spracovávanie obmedzené, prevádzková spoločnosť má povolené uchovávať osobné údaje, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši. Podobne platí, že ak prevádzková spoločnosť zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom, ako je poskytovateľ mzdových služieb), musí ju upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana.


 4. Právo vzniesť námietku
  Jednotlivci môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Prevádzková spoločnosť môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

  Jednotlivci však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak prevádzková spoločnosť spracováva údaje na priame marketingové účely.

  Ak sa prijme rozhodnutie o automatickom spracovávaní osobných informácií vrátane profilovania a ak toto rozhodnutie pravdepodobne bude mať právne účinky na príslušnú osobu alebo by ju mohlo významne ovplyvniť, jednotlivec má právo nepodliehať (okrem niektorých špecifických výnimiek) rozhodnutiu, ku ktorému došlo výhradne na základe daného zdôvodnenia.


 5. Prenosnosť údajov
  Ak jednotlivec poskytne prevádzkovej spoločnosti svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:

  - získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo
  - ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne používanom automatickom formáte.


2. POSTUPOVANIE V PRÍPADE ŽIADOSTÍ

 1. Odpoveď na žiadosť
  Prevádzková spoločnosť musí po vykonaní zmeny, odstránenia alebo obmedzenia komunikovať s osobou, ktorá podala žiadosť, a so všetkými tretími stranami, s ktorými jej osobné informácie zdieľala.

  Informácie alebo komunikácie poskytnuté jednotlivcom na základe žiadosti musia byť:

  - v stručnom, zreteľnom a ľahko pochopiteľnom aj prístupnom formáte a v jednoduchom jazyku;
  - písomné (napr. list alebo e-mail); a
  - ak určitá osoba podá žiadosť v elektronickej podobe (napr. e-mailom), odpoveď môžete poskytnúť tiež v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) – ak je to možné a príslušná osoba od vás nepožaduje niečo iné.

 2. Termín odoslania odpovede na žiadosť
  Po prijatí platnej žiadosti musíte odoslať odpoveď „bezodkladne“, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden mesiac od prijatia žiadosti. Túto jednomesačnú lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na komplexnosť a množstvo žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzková spoločnosť musí príslušnú osobu o takomto predĺžení informovať v priebehu prvého mesiaca od prijatia žiadosti spolu s odôvodnením oneskorenia alebo predĺženia.

  Ak má prevádzková spoločnosť platný a legitímny dôvod, prečo neodpovedá na žiadosť buď v priebehu stanoveného časového obdobia, alebo vôbec, musí: (a) „bezodkladne“ informovať príslušnú osobu o dôvodoch, prečo nepodnikla žiadne kroky, ale v žiadnom prípade to nesmie byť neskôr ako mesiac od prijatia žiadosti; a (b) informovať príslušnú osobu o jej práve podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov.

 3. Náklady na odoslanie odpovede na žiadosť
  Všetky informácie alebo komunikácie prevádzkovej spoločnosti týkajúce sa určitej žiadosti musia byť bezplatné. Výnimku predstavujú prípady, kedy je žiadosť jednotlivca „zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná“ (napríklad v prípade opakujúcich sa žiadostí). V týchto prípadoch môže prevádzková spoločnosť: (a) účtovať osobe primeraný poplatok; alebo (b) zamietnuť žiadosť.

 4. Máte nejaké otázky?
  Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie pokyny, prevádzková spoločnosť môže zadať dopyty alebo poradiť sa o ďalšom postupe s advokátom spoločnosti.

 

 

PRÍLOHA Č. 1

POSTUPOVANIE V PRÍPADE ŽIADOSTÍ TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – SCHÉMA ÚKONOV